മലയാളം മിഷൻ താക്കുർളി ലൈബ്രറി മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ കാട്ടൂർ മുരളി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.