മുംബൈ സാഹിത്യവേദി ഏപ്രിൽ മാസ ചർച്ചയിൽ മാതൃഭൂമി മുംബൈ ബ്യുറോ ചീഫ് എൻ. ശ്രീജിത്ത് കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു.