സാഹിത്യവേദി ഏപ്രിൽ 2018 ചർച്ചയിൽ പി.ആർ. കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു. സമീപം തിലകൻ.