പ്രവാസിശബ്ദം പുരസ്‌കാരം കവി തിലകന് സമ്മാനിക്കുന്നു.