ബി.ഒ.ടി. പാതകൾ

ആർ. മനോജ്

നമ്മുടെ സ്വന്തം റോഡുകൾ
ഇനി കാണുമോ?
നമ്മുടെ സ്വന്തം കടകൾ
നീർച്ചാലുകൾ
പരിമ്പുറം
ലോകം
ഭൂമി
ആയുസ്സ്, ക്ഷേമം, തീരുവ, ജനനം…
– ഒന്നും മേലാൽ ഗവൺമെന്റ് തരുന്നില്ല.
നമ്മുടെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ
വിശേഷങ്ങൾ
സമ്പാദ്യം
ദർഭ
മഴു… ജഡങ്ങൾ…
എല്ലാം സർക്കാർ കണക്കിൽ കാണുമോ?
കമ്പനികരാറുകളിലും കറൻസിനോട്ടുകളിലും
വരുമോ?
എത്ര സമയം ഈ റോഡുവക്കിൽ നിൽക്കുന്നു?
എത്രനേരം നേരംപോകുന്നതറിയും?
എത്ര ജലം, മല, കന്നുകാലികൾ കാണും?
എത്ര ഭൂഭാഗം ഉണ്ട്?
തോട്, ചതുപ്പ്, ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ട്?
പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യമേ,
വഴിയില്ലാത്തവരുടെ
കിണറില്ലാത്തവരുടെ
ചന്തയും കടയുമില്ലാത്തവരുടെ
പ്രതിനിധികളും
ഭൂവാസമില്ലാത്തവരുടെ
ജാഥ പോകുന്നു.