ഇന്ത്യൻ പ്രകൃതിചികിത്സയുടെ മൗലിക പ്രതിസന്ധി

അലക്‌സാണ്ടർ പോപ്പ്

അലോപ്പതിയെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വൈദ്യം പരശ്ശതം കോടി ഡോളർ കൊള്ളലാഭം കൊയ്യുന്ന ഒന്നാന്തരം അറവുശാലയുമാണെന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. ആരോഗ്യചിന്താരംഗത്ത് വ്യാപരിക്കു ന്നവരൊക്കെ ഇതു സമ്മതിച്ചുതരുന്നുമുണ്ട്. അലോപ്പതി ചികി ത്സാ-മരുന്നുവ്യവസ്ഥ തങ്ങളുടെ പണം മാത്രമല്ല ആരോഗ്യവും കവർന്നെടുക്കുകയാണെന്ന അവബോധം പുതിയ ബദൽ ചികി ത്സാമാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കാര്യക്ഷമമായ സജീവ അന്വേഷണ ങ്ങളും…