അവളുടെ തീരുമാനം

മേഴ്‌സി മാർഗരറ്റ്

ഞായറാഴ്ച പള്ളിമുറ്റത്ത് അസ്വസ്ഥനായി രാമൻ ഉലാത്തുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഹൃദയത്തെ രാമൻ അന്വേഷിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ രാമൻ അന്വേഷിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. പള്ളിമുറ്റത്ത്, അതേ, പള്ളിമുറ്റത്ത് ആവി ഉതിർക്കുന്ന തീവണ്ടിപോലെ അേങ്ങാട്ടുമിങ്ങോട്ടും കുതിക്കുന്നത്. ''അകത്തു വരൂ! നിനക്കു വേണ്ടത് ഇവിടെയുണ്ട്'' പിഞ്ചുകരങ്ങൾ നീട്ടി ക്രിസ്തു…

ബഹുമാനക്കുറവല്ല, ആശ്വാസം

മാനുഷി

വലതുകാൽ ഇടതുകാലിന്മേൽ കയറ്റിവച്ച് ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ധിക്കാരമോ, സ്വഭാവമോ അല്ല; നിങ്ങൾ അമ്പരക്കണ്ട! എല്ലാം തുലഞ്ഞുപോയെന്ന് വിളിച്ചുകൂവുകയും വേണ്ട. ഇത് സദാചാരമോ മര്യാദയോ അല്ലെന്ന്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മര്യാദയുടെ ആ നിർവചനം ഞാൻ വെറുക്കുന്നു. എന്റെ കാലുകൾ, വെളിയിലെ വിശാലതയിലേക്ക് നടന്നുതുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്നത്.…

പ്രണയം: ജലത്തിൽ, തീയിൽ, ഓർമയിൽ, മരണത്തിൽ

റോഷ്‌നി സ്വപ്‌ന

ജലത്തിൽ മരണത്തിന്റെ നിഴൽച്ചയിൽ എന്റെ ഓർമ്മ ഉറപ്പിക്കുന്ന തണുപ്പിൽ നിന്റെ ചുണ്ടോട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉടലുകൾ ഇടിമിന്നലേറ്റ് കുതിർന്നുപോയതു പോലെ ജലത്തിൽ. ചുവരിൽ ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ നിന്റെ നിഴൽ എന്നോട് മുലപ്പാലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജലമായിരുന്നതിന്റെ തീയായിരുന്നതിന്റെ ഓർമയായിരുന്നതിന്റെ തീവ്രചുംബനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വിരലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി പകർന്ന കവിതയിൽത്തുടങ്ങി…

കാക്ക

സാജോ പനയംകോട്

കുടത്തിലേയ്ക്ക് പേ പിടിച്ച ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ െപറുക്കിയിട്ട് ഒരു നട്ടുച്ചയുടെ നക്ഷത്രം തിരയുകയാണ് കാക്ക എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്ന കുടം നിറയുന്നേയില്ല. മൗനം കുടിച്ച് കത്തിത്തളർന്ന തൊണ്ടയിൽ ദാഹത്തിന്റെ പെരുംകടൽ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരമാവാസി ചികഞ്ഞ് ചികഞ്ഞ് വെളുപ്പിക്കുന്നു കാക്ക മറ്റേ കണ്ണിൽ കണ്ണീരിൽ കുളിച്ച് വെളുക്കുന്നു കാക്ക…

വാടകവീട്

അരുൺ കുമാർ അന്നൂർ

താമസക്കാരന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചിലത് വാടകവീട്ടിലുണ്ടാകും ഉയരം കുറഞ്ഞ കട്ടിള തുള വീണ വാതിൽ ചില്ലുപൊട്ടിയ ജാലകം കാറ്റു കയറാത്ത ഉറക്കറ എലികളോടുന്ന മച്ച് പുസ്തകങ്ങളെയുൾക്കൊള്ളാൻ മടിക്കുന്ന െഷൽഫ് കുഞ്ഞുമോന് ഓടിക്കളിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത മുറികൾ താമസക്കാരന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം പേറുന്ന വീട് ഒരിടത്തുമില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വാടകക്കാരനല്ല വീട്ടുടമസ്ഥനാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമാകില്ല…

പുതിയ കുറുപൂക്കൊണു

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ധ

റാവുള ഭാഷ പിന്നെമ്മു പുതിയ കുറു തെവ്വുക്കൊണു എന്റ ബൊവ്വക്കെ ഒറു ബാല്ലു നേന്റുളാ, ബെട്ടി മുറിച്ചിച്ചുമ്മു കൊത്തി മുറിച്ചിച്ചുമ്മു ഒധാറിച്ചിച്ചുമ്മു ബൂവ്വക്കാണി, എന്റ കുടാക്കൊട്ടിലി ഒരു പൂവ്വു നേന്റുളാ നുളളി ബലിച്ചിച്ചുമ്മു ബാന്തി ബലിച്ചിച്ചുമ്മു കാടി ബലിച്ചിച്ചുമ്മു അറുവ്വക്കാണി, പുതിയ കുറു പൂക്കൊണു പുതിയ മറാ നഗിക്കൊണു,…

എന്ന പോടി എന്ന തുടിതോലായ് മാറും

രശ്മി സതീഷ്

പണിയഭാഷ തുടികൊട്ടുമീ... കുയലൂതുമീ.... നാങ്ക ഓമി പയമെ പറഞ്ചു കളിക്കട്ടെ..... ഇനിയുള്ള കാലത്തെങ്കോ മനിച്ചങ്കോ കതെ പറവണും തുടി കൊട്ടുവണും അറിയും തോഞ്ചി... ഇല്ലടെ ആയിഞ്ചെ നമ്മ തുടിക്കൊട്ടും കളിയും ലാ.... ഇനി ഇവെ ഒരു പയങ്കതെ ആവും തോഞ്ചി..... ഇനി എങ്കക്കു ചെമ്മിയുണ്ടാവുമോ കോയിമ ഉണ്ടാവുമോ..... ചാവുക്കു…

നാങ്കട ചോര നീങ്കടെ തടി

പ്രകാശ് കെ. ചെന്തളം

മലവേട്ടുവ ഭാഷ നാങ്കവന്നതും നീങ്ക വന്നതും ഒരു വൈമലെ നീങ്ക പോണതും നാങ്ക പോണതും ഒരു ദിക്കിലെക്കെന്നെ നാങ്ക കൊറച്ച് കറുത്തതും നീങ്ക കൊർച്ച് ബെൾത്തതും നീങ്ക പണം കണ്ട് വളന്തത് നാങ്ക മണ്ണ് കണ്ട് വളന്തത് വെല മണ്ണ് തന്നെ അന്തി മോന്തി വരെ നാങ്ക കെളയ്ക്കും…