രണ്ടു പാതകൾ, കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ…

പി.കെ. മുരളീകൃഷ്ണൻ

പണ്ടു പണ്ട്... രണ്ടു പാതകൾ, കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ... യാത്രകളേറി... പുതിയ കടകളുണ്ടായി, വാഹനങ്ങൾ പെരുകി, കുന്നിറങ്ങിവന്നൊരു ചെമ്മൺപാത കൂട്ടുപാതയുണ്ടാക്കി. രാമേട്ടന്റെ ശീട്ടിത്തുണിക്കട മഹിമ ടെക്‌സ്റ്റൈൽസായി ഔസേപ്പച്ചന്റെ ചായക്കട ഡേയ്‌സി കോഫി ഹൗസും, സെയ്താലിയുടെ ബാർബർ ഷോപ്പ്, അമർ ജെന്റ്‌സ് പാർലറുമായി. പിന്നീടാണ് വഴിമുടക്കികളും മൊഴിയടക്കികളും അപകടങ്ങളും അഴിച്ചുപണികളുമുണ്ടായതത്രേ.. പലതരം കൊടികളും,…